บ้านคุณไพโรจน์ คลอง9

Date March 2014
Location Robhure,Thailand
Value $10,000
Client Century 21
Category Condo